John Sandor

John Abrahan Sandor died Aug. 23, 2022, at the age of 95.

John Abrahan Sandor died Aug. 23, 2022, at the age of 95.